Zerówka I – Tematyka zajęć

TEMATYKA NA WRZESIEŃ

Przedszkolaki to my

 • przypomnienie zasad regulujących właściwe zachowania podczas pobytu w przedszkolu
 • współtworzenie zasad i norm postępowania warunkujących zgodne współżycie w grupie – wypracowanie kontraktu grupy
 • rozwijanie umiejętności zgodnego współżycia i współdziałania z rówieśnikami
 • wdrażanie do polubownego rozwiązywania sporów
 • wdrażanie do wypowiadania się na określony temat pełnym zdaniem
 • rozwijanie umiejętności słuchania, zadawania pytań i odpowiadania na pytania
 • kształtowanie matematycznego myślenia w zakresie orientacji w przestrzeni, stosowania pojęć odnoszących się do położenia przedmiotów w przestrzeni

Bezpieczne przedszkolaki zdobywają odznaki

 • kształtowanie umiejętności zachowania ostrożności w ruchu drogowym
 • wdrażanie do rozpoznawania sytuacji zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu
 • wyrabianie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach (zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu)
 • rozwijanie zasobu słownictwa biernego oraz czynnego związanego z szeroko pojętym bezpieczeństwem
 • doskonalenie umiejętności rozpoznawania figur geometrycznych w tym wskazywanie kształtów w najbliższym otoczeniu (koło, trójkąt, kwadrat, prostokąt)
 • wdrażanie umiejętności odwzorowywania i odtwarzania układów graficznych
 • kształcenie wrażliwości muzycznej (rytm, tempo, reagowanie na sygnał dźwiękowy)

Razem ciekawie spędzamy czas

 • kształtowanie umiejętności rozpoznawania, nazywania i rozumienia emocji i uczuć własnych i innych ludzi
 • wdrażanie do wyrażania emocji i uczuć w społecznie akceptowany sposób
 • rozbudzanie samodzielności, obowiązkowości w kontekście podjętych czynności i wykonywanych zadań (prawa i obowiązki przedszkolaka)
 • rozwijanie umiejętności dostrzegania powtarzających się rytmów i ich kontynuowanie
 • kształtowanie umiejętności klasyfikowania przedmiotów spełniających podany warunek (wielkość, kolor, kształt),
 • doskonalenie koncentracji uwagi oraz percepcji wzrokowej
 • doskonalenie słuchu fonematycznego ‒ analizy i syntezy wyrazów 3-głoskowych
 • wyrabianie gotowości do pisania poprzez kreślenie po śladzie, kontynuowanie wzorów graficznych

Co lubi każdy z nas?

 • kształtowanie umiejętności zadawania pytań i odpowiadania na nie
 • doskonalenie analizy słuchowej na poziomie sylaby
 • kształtowanie umiejętności posługiwania się językiem polskim (poprawne wymawianie głosek), rozróżnianie głoski w nagłosie i wygłosie
 • poznanie obrazu graficznego głoski „o” ‒ litery „O”, „o”
 • poznanie obrazu graficznego liczby „1”
 • doskonalenie umiejętności różnicowania czworoboków (rombu, trapezu, czworokątów – bez nazywania)
 • wyróżnianie wśród czworokątów prostokątów

 

 

 

 

 

 

Przedszkole nr 14 im. Janusza Korczaka w Rybniku
ul. Śląska 1a
44-206 Rybnik
tel: +48 32 739-32-40
fax: +48 32 739-32-40
Copyright © 2018.  Hard-Comp.pl All rights reserved.