zerówka II – Tematyka zajęć

Maj 2020

Tematyki tygodniowe

 1. Nasze ulubione książki ( 4-8.05)
 2. Majowa łąka(11-15.05)
 3. Zawody naszych rodziców ( 18-22.05)
 4. Moja mama jest najważniejsza ( 25-29.05)

 

Treści programowe realizowane w maju :

 

 • mówi o swoich odczuciach,
 • uczestniczy w naprawianiu zniszczonych książek .
 • zna zasady korzystania z książek,
 • aktywnie uczestniczy w zabawach ruchowych
 • rozwiązuje zagadki, opowiada, układa historyjkę, odpowiada na pytania
 • podejmuje samodzielną aktywność poznawczą
 • zna przysłowie
 • potrafi wymienić zawody związane z powstaniem książki
 • wciela się w rolę baśniowego bohatera.
 • wykonuje prace twórcze inspirowane walorami przyrody.
 • wykonuje ćwiczenia ortofoniczne, usprawnia motorykę narządów mowy, dokonuje analizy słuchowej, dokonuje analizy sylabowej, dobiera w pary rymujące się obrazki oraz wymyśla własny rym, wypowiada się poprawnie pod względem gramatycznym, logicznym, artykulacyjnym
 • wyróżnia głoski w nagłosie
 • czyta litery i sylaby

-doskonali sprawność grafomotoryczną .

 • rozpoznaje bohaterów bajek po fragmencie obrazka
 • opowiada o swoich ulubionych książkach, bohaterach bajkowych
 • sprawnie liczy, posługując się liczebnikami porządkowymi i głównymi, dodaje i odejmuje
 • rozwiązuje zadania z treścią
 • wie, jak zachować się w miejscach użyteczności publicznej

-wykorzystuje w pracach plastycznych nietypowe techniki malarskie

-nazywa zawody wykonywane przez rodziców i osoby z najbliższego otoczenia, nazywa różne zawody, określa czynności zawodowe i cechy charakterystyczne poznanych zawodów

 • wykonuje prace plastyczno-techniczne
 • dokonuje pomiarów za pomocą centymetra krawieckiego .
 • dokonuje syntezy głoskowej słów, posługuje się czasownikami dla określania czynności, wyjaśnia funkcję i zastosowanie zegarka, tworzy wyraz stanowiący nazwę zawodu na podstawie pierwszej sylaby, wypowiada się na określony temat
 • doskonali sprawność grafomotoryczną
 • klasyfikuje zawody ze względu na grupy rodzajowe
 • wybiera monety potrzebne do zapłacenia określonej kwoty, oblicza sumę, którą należy zapłacić za kilka produktów
 • wnioskuje na podstawie zagadek słownych.
 • rozróżnia fałsz i prawdę w zdaniach
 • organizuje i uczestniczy w zabawie zespołowej w stałych i czasowych kącikach tematycznych, przestrzegając ustalonych reguł zabawy
 • zna cykl rozwojowy motyla i żaby \
 • usprawnia aparat artykulacyjny, układa zdania z podanymi czasownikami
 • uważnie słucha tekstu, rozwija myślenie twórcze w zabawach językowych, wyjaśnia, co to znaczy zarozumiałość, wyciąga wnioski na podstawie treści słuchanego tekstu, układa życzenia okolicznościowe
 • wypowiada się na temat opisanych zdarzeń, szereguje obrazki historyjki obrazkowej wg chronologii zdarzeń, odpowiada na pytania
 • dekoduje informacje zawarte w kodzie graficznym, łączy w pary obrazek i odpowiadający mu cień
 • wykonuje upominek dla mamy, postępując wg instrukcji
 • odczuwa nastrój oraz charakter muzyki i odzwierciedla go w tworzonych opowiadaniach, gestach i ruchach, wykonuje prace plastyczno-techniczne
 • wypowiada się na temat wspólnych zbaw z mamą i odczuwanej wtedy radości
 • różnicuje litery podobne

-wyraża ekspresję twórczą podczas czynności konstrukcyjnych i zabawy.

 • sprawnie posługuje się pojęciami kierunkowymi w odniesieniu do osi własnego ciała oraz położenia siebie względem innych obiektów.
 • prawidłowo trzyma narzędzie pisarskie podczas zadań graficznych
 • klasyfikuje przedmioty i tworzy zbiory wg określonej cechy lub rodzaju
 • uważnie słucha opisów i wyciąga wnioski w celu rozpoznania przedmiotu
 • rozpoznaje piosenki po usłyszanym fragmencie melodii, śpiewa piosenki z pamięci, prawidłowo artykułując słowa – rytmicznie, zgodnie z tempem i melodią
 • okazuje serdeczne uczucia swojej mamie i jest odbiorcą ciepłych uczuć od niej

 

 

   
     
     
     
     
     

 

 

 

     
     
     
     
     

 

 

     
     
     
     
     
     

 

 

 

     
     
     
     
     
     

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
     
     
     

 

Przedszkole nr 14 im. Janusza Korczaka w Rybniku
ul. Śląska 1a
44-206 Rybnik
tel: +48 32 739-32-40
fax: +48 32 739-32-40
Copyright © 2018.  Hard-Comp.pl All rights reserved.