Młodszaki – tematyka zajęć

MAJ

  1. Wybrać zawód trudna sprawa- dla nas jeszcze to zabawa.

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZO-WYCHOWACZE:

Kształtowanie pojęć matematycznych przez zabawy matematyczne i dydaktyczne;

• Kształtowanie szacunku dla pracy ludzi, dostrzeganie, w jaki sposób działania człowieka przyczyniają się do ułatwienia życia codziennego;

• Tworzenie warunków do odbierania świata wszystkimi zmysłami;

• Zapoznanie z pracą ludzi różnych zawodów w bliskim i dalszym otoczeniu przedszkola podstawowe czynności;

• Stworzenie okazji do nabywania doświadczeń w mówieniu i byciu słuchanym;

• Rozwijanie mowy dzieci przez ćwiczenia aparatu artykulacyjnego.

  1. Ktoś nam niebo pomalował. Witaj, tęczo kolorowa!

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZO-WYCHOWACZE

• Doskonalenie mowy dzieci przez układanie wielozdaniowych wypowiedzi na temat różnych zdarzeń, wysłuchanego tekstu;

• Tworzenie dzieciom warunków do odbierania świata wszystkimi zmysłami;

• Budzenie zainteresowania ciekawymi zjawiskami pogody;

Uwrażliwianie na piękno otaczającego świata.

  1. Ruch tu wielki, dźwięków moc, z traw na łące miękki koc

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZO-WYCHOWACZE

Budzenie zainteresowania życiem małych zwierząt owadów, kształtowanie przyjaznego odnoszenia się do zwierząt;

• Doskonalenie umiejętności rozpoznawania barw podstawowych i pochodnych;

• Poznanie wybranych zwierząt żyjących w naturalnym środowisku (motyle, biedronki, mrówki), zwrócenie uwagi na ich pożyteczność, przezwyciężanie uprzedzeń i niechęci;

• Wyzwalanie ekspresji i rozwijanie sprawności ruchowej przez zabawy i ćwiczenia organizowane oraz te podejmowane spontanicznie przez dzieci;

• Stworzenie okazji do nawiązywania bliskości i serdecznych kontaktów podczas zabawy.

  1. Bukiet, prezent i cukierki, dziś rodziców dzień jest wielki

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZO-WYCHOWACZE

• Uświadomienie dzieciom znaczenia rodziców w ich życiu;

• Wzmacnianie więzi uczuciowej z rodziną przez udział w rodzinnych imprezach organizowanych w przedszkolu;

• Sprzyjanie rozwijaniu pozytywnego obrazu własnego Ja poprzez współdziałanie w grupie;

• Wdrażanie do stosowania form grzecznościowych, uprzejmego zachowania wobec siebie w trakcie zabaw dydaktycznych i tematycznych;

Wprowadzenie w świat wartości uniwersalnych miłość.

KWIECIEŃ

I. Szybko biegnie każdy dzień, rosnę szybko, dużo wiem

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

Dostrzeganie zmian we własnej osobie (cechy jakościowe i ilościowe);

Kształtowanie intuicji związanych z relatywizmem i upływem czasu oraz umiejętności posługiwania się określeniami czasu;

Nabywanie coraz dojrzalszych kompetencji społecznych, budowanie obszaru własnego Ja;

Uświadomienie sobie konsekwencji upływu czasu w kontekście rozwoju i wzrostu;

Doskonalenie umiejętności budowania wielozdaniowej wypowiedzi na konkretny temat.

II. Wielkanocne to pisanki, wyklejanki, malowanki

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

Budzenie zainteresowania zwyczajami i tradycjami związanymi ze świętami wielkanocnymi;

Wyzwalanie ekspresji i rozwijanie sprawności ruchowej;

Wyrabianie umiejętności kolejnego wypowiadania się podczas rozmów z całą grupą, wdrażanie do słuchania koleżanek i kolegów;

Rozwijanie możliwości wokalnych przez śpiew indywidualny i grupowy;

Doskonalenie sprawności manualnej oraz poczucia estetyki w toku twórczych działań plastycznych.

III. Na wsi zawsze jest wesoło, tyle pól i zwierząt wkoło

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

Ćwiczenie prawidłowego funkcjonowania aparatu oddechowego i artykulacyjnego;

Uświadomienie potrzeby hodowania niektórych roślin jako niezbędnych do wyżywienia człowieka;

Umożliwienie dzieciom poznania życia w środowisku wiejskim i najbliższego środowiska wiejskiego – podwórka;

Kształtowanie umiejętności liczenia w możliwie szerokim zakresie oraz klasyfikowanie według cech jakościowych;

Kształtowanie umiejętności oceny zachowania bohaterów utworów literackich.

IV. Stop!Zabraniam!Zakazuję! Śmieci w worki się pakuje. 

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

Kształtowanie szacunku do przyrody w jej naturalnej formie;

Dostarczanie wiedzy o zagrożeniach środowiska i sposobach ochrony;

Wyrabianie nawyków dbałości o czystość i porządek otoczenia;

Doskonalenie umiejętności wypowiadania się na podany temat.

V. Kto Ty jesteś? Polak Mały.

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

• przyswajanie wiedzy o ojczyźnie,

kształtowanie postaw patriotycznych;

• wyrabianie poczucia przynależności narodowej,

• zaspokajanie potrzeb poznawczych,

okazywanie szacunku do polskich tradycji i symboli narodowych;

MARZEC

I. Podróżować każdy może: na rowerze, na motorze

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

Rozróżnianie pojazdów poruszających się na lądzie, na wodzie, w powietrzu;

Składanie prostych konstrukcji z papieru unoszących się w powietrzu i na wodzie;

Stworzenie okazji do obserwacji obiektów w powietrzu i na wodzie w toku zabaw badawczych;

Rozwijanie zdolności uważnego słuchania opowiadań i wierszy oraz wypowiadania się w różny sposób.

IICzy to siostra, czy to brat, kolorowy z nimi świat

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

Utrwalenie pojęcia para;

Uświadomienie relacji pokrewieństwa i właściwe nazywanie członków rodziny;

Czerpanie radości z tworzenia przedmiotów o charakterze użyteczno-dekoracyjnym;

Kształtowanie umiejętności liczenia w możliwie szerokim zakresie.

III. Wiosna zaraz tu przybędzie, kolorowo będzie wszędzie

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

Rozwijanie podstawowych umiejętności z zakresu uprawy i hodowli roślin;

Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie wczesną wiosną i wiązanie tych zjawisk z obecną porą roku;

Rozwijanie mowy i myślenia dzieci w toku zabaw i zajęć, kształtowanie umiejętności językowych, bogacenie słownictwa;

Rozwijanie sprawności fizycznej i aparatu oddechowego.

IV. Słychać śpiew wśród drzew i chmur, to artystów ptasich chór

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

Zachęcanie do systematycznej obserwacji świata przyrody, dostrzeganie bieżących zmian i pogłębianie wiedzy dzieci z zakresu ornitologii;

Doskonalenie funkcjonowania narządów artykulacyjnych;

Utrwalenie kształtu i nazw figur geometrycznych;

Kształtowanie umiejętności oceny zachowania bohaterów utworów literackich.

LUTY

I.  Co marzenia, to marzenia, wnet się życie nasze zmienia. 

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

Doskonalenie umiejętności wyrażania własnych myśli i życzeń;

Kształtowanie umiejętności dostrzegania związków przyczynowo-skutkowych;

Doskonalenie umiejętności liczenia przedmiotów, dokładania, zabierania, ustalania, ile pozostało;

Uwrażliwienie na potrzeby i marzenia innych ludzi.

II. Do sklepów wyruszamy, gdy zakupy zrobić mamy.

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

Poznawanie miejsc użyteczności publicznej oraz ich znaczenia w życiu;

Kształtowanie umiejętności właściwego zachowania w miejscach publicznych;

Obserwacja pracy ludzi wykonujących różne zawody w bliskim otoczeniu przedszkola;

Nabywanie umiejętności wymiany jeden do jednego, jeden do wielu w sytuacji zabawy;

Rozbudzanie intuicji matematycznej w obszarach: ciężar i długość/szerokość.

III. Bitwa śnieżna to super sprawa, ruch, wysiłek i dobra zabawa.

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

Uwrażliwienie na naturalne piękno zimy i zimowego krajobrazu;

Doskonalenie umiejętności wypowiedzi oraz bogacenie słownika czynnego dzieci;

Wzbogacanie wiedzy o sportach zimowych;

Doskonalenie umiejętności liczenia, porównywanie liczebności zbiorów;

Kształtowanie umiejętności tworzenia prac plastycznych inspirowanych utworem literackim.

IV. Taki nastrój jest w teatrze, że zachwycam się gdy patrzę.

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

Rozwijanie aktywności twórczej przez wspólne wykonywanie form przestrzennych z różnego rodzaju materiałów;

Poszerzanie wiedzy dzieci o teatrze, szczególnie o teatrze lalkowym;

Bogacenie przeżyć dzieci przez zabawy z wcielaniem się w role;

Wyodrębnianie cech wspólnych lalek teatralnych i różnic między nimi.

STYCZEŃ

I. Nowy rok się właśnie zaczął i z radości wszyscy skaczą

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

Dostrzeganie powtarzalności pór roku, miesięcy;

Spostrzeganie sekwencji czasowych: krótszych i dłuższych (godzin, dni, miesięcy);

Zapoznanie dzieci z nazwami miesięcy, pór roku, dni tygodnia;

Rozwijanie zdolności dostrzegania i wyodrębniania rytmów i sekwencji czasowych.

II. Cały z cegły, ma dwie wieże, w tym zamku kiedyś mieszkali rycerze

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

Zaspokajanie dziecięcej potrzeby aktywności fizycznej;

Organizowanie zabaw sprzyjających rozwinięciu się pożądanych cech charakteru: cierpliwości, godzenia się z niepowodzeniem;

Doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem;

Ćwiczenie właściwego ustawiania się w pary.

III. Kocham babcię, kocham dziadka, bycie z nimi to jest gratka

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

Rozwijanie umiejętności mówienia o uczuciach;

Wspieranie dzieci w działaniach świadczących o przywiązaniu i miłości do najbliższych;

Umożliwienie własnoręcznego wykonania prezentów;

Kształcenie umiejętności planowania i realizacji działań związanych z przygotowaniem przyjęcia;

Kształcenie odporności emocjonalnej w sytuacjach wystąpień przed widownią;

Doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem.

GRUDZIEŃ

I. Zasypało cały świat, nocą śnieżek z nieba spadł

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

Uwrażliwienie na naturalne piękno zimy i zimowego krajobrazu;

Doskonalenie umiejętności wypowiedzi oraz bogacenie słownika czynnego dzieci;

Wzbogacanie wiedzy przez przeprowadzanie doświadczeń i zabawy badawcze;

Zapoznanie z wybranymi utworami literatury dla dzieci;

Tworzenie prac plastycznych inspirowanych słowem mówionym.

II. Porządkami czas się zająć, goście zaraz przybywają.

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

Rozwijanie poczucia odpowiedzialności za porządek i czystość w najbliższym otoczeniu;

Pogłębianie w dzieciach uczucia przywiązania do rodziny, potrzeby niesienia pomocy na miarę możliwości;

Wielozmysłowe poznawanie otaczającego świata (węch, dotyk);

Doskonalenie wypowiedzi ustnych, prezentowanie własnych doświadczeń i własnego punktu widzenia;

Zaangażowanie dzieci w czynności prospołeczne.

III. W całym domu pachnie lasem, to już święta są za pasem 

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

Stworzenie okazji wielozmysłowego poznawania otaczającego świata (dotyk, węch);

Przybliżenie dzieciom tradycji świątecznych Bożego Narodzenia;

Wdrażanie do estetycznego wykonywania ozdób choinkowych, czynny udział w dekoracji drzewka świątecznego w sali;

Integrowanie dzieci i ich rodzin z przedszkolem przez uczestnictwo w uroczystości grupowej.

LISTOPAD

I. Mały człowiek czy też duży, dobrze gdy pomocą służy.

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

Stwarzanie okazji do dobrych uczynków;

Zwrócenie baczniejszej uwagi na przejawy życzliwości, uczynności uprzejmości;

Inicjowanie działań wymagających współpracy i współdziałania;

Tworzenie miłej i ciepłej atmosfery sprzyjającej przyjaznym relacjom wśród dzieci;

Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na podany temat;

Doskonalenie świadomości schematu własnego ciała oraz umiejętności porównywania obiektów pod względem wielkości.

II. Wszyscy razem się bawimy, wszystkie strachy przegonimy.

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

Pokonywanie strachu przed nieznanym i wytworami własnej wyobraźni;

Zwrócenie uwagi na przyjemną stronę zabawy i wartości z niej płynące;

Doskonalenie orientacji w schemacie własnego ciała;

Usprawnianie i wzmacnianie sprawności manualnej dłoni, palców – przygotowanie do pisania;

Wyrabianie pewności w wypowiadaniu własnego zdania w rozmowie na określony temat.

III. Hula, psoci, hałasuje- to jesienny wiatr figluje.

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

Rozbudzanie ciekawości i dociekliwości badawczej;

Budowanie prostych konstrukcji latających;

Rozwijanie umiejętności plastyczno-technicznych;

Tworzenie instrumentów dętych z nietypowych przedmiotów;

Wzbogacanie czynnego słownika dzieci.

IV. Parasole czas wyciągać,jesień w pełni deszcz nadciąga.

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

Rozumienie potrzeby ubierania się stosownie do panujących warunków pogodowych i dbania o zdrowie;

Rozbudzanie postawy badacza zjawisk przyrodniczych i fizycznych;

Wzbogacenie doświadczeń estetycznych i twórczych dzieci;

Rozbudzanie intuicji geometrycznej, dostrzeganie kształtu trójkąta wśród innych figur.

V. Śląskie skarby

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:

kształtowanie świadomości patriotycznej;

  • uświadamianie przynależności regionalnej;

  • poszerzanie wiedzy na temat własnego regionu;

  • poznanie specyfiki pracy górnika;

  • doskonalenie zdolności i umiejętności matematycznych;

  • poznanie środowiska przyrodniczego;

PAŹDZIERNIK

I. Jabłka, śliwki i morele, w sadzie jest owoców wiele.

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZE: 

Zapoznanie z różnymi cechami owoców oraz z miejscem ich pochodzenia – sadem;

Wyrabianie prawidłowych nawyków żywieniowych;

Doskonalenie sprawności fizycznej i manualnej;

Kształtowanie właściwej koordynacji wzrokowo-ruchowej;

Doskonalenie umiejętności przeliczania w zakresie dostępnym dzieciom;

Posługiwanie się określeniami dotyczącymi stosunków przestrzennych.

II. Witaminy hop! do brzuszka, i marchewka i pietruszka.

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZE: 

Poszerzanie wiedzy z dziedziny przyrody;

Rozwijanie poczucia estetyki i dokładności wykonania prac plastycznych;

Kształtowanie intuicji matematycznej;

Wyczulenie na regularność w najbliższym otoczeniu, powtarzanie i kontynuowanie rytmów;

Zapoznanie z wyglądem, budową, smakiem i zapachem warzyw oraz sposobami ich wykorzystania.

III. Liście malowane, pod drzewami rozsypane

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZE: 

Dostrzeżenie zachodzących w przyrodzie zmian związanych z aktualną porą roku;

Zwrócenie uwagi na specyficzny koloryt jesieni i bogactwo drzew parkowych i leśnych oraz na ich piękno;

Rozwijanie zmysłu obserwacji i zdolności porównywania.

IV. Las szumi jesiennie, już się robi sennie. 

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZE: 

Wyrabianie umiejętności uważnego obserwowania przyrody; zwrócenie uwagi dzieci na jesienną szatę lasu oraz cechy jesiennych dni (mgliste poranki, chłodne dni, wczesny zmrok, szarówka);

Bliższe poznanie wybranych mieszkańców lasu i ich jesiennych zwyczajów;

Kształtowanie koordynacji wzrokowo-ruchowej i doskonalenie sprawności manualnej;

Rozbudzanie poczucia estetyki;

Wdrażanie do poszanowania przyrody.

WRZESIEŃ

I. Przyjaciół poznać czas, przedszkole wita nas! 

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE:

Zapoznanie się dzieci w obrębie grupy, a także z nauczycielem, salą, bohaterem „Książki”;

Kształtowanie umiejętności zgodnego współdziałania w zabawie z innymi dziećmi i współpracy z nauczycielem;

Poznanie pomieszczeń przedszkolnych i ich funkcji;

Wspomaganie dzieci w dobrym funkcjonowaniu społecznym i w budowaniu dobrego samopoczucia;

Wzbudzanie zaufania do nauczyciela i innych dzieci;

Kształtowanie świadomości własnego „ja” oraz orientacji przestrzennej.

II. W moim domu nie nudzi się nikomu

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE:

Rozwijanie u dzieci zdolności do uważnego słuchania opowiadań i wierszy;

Nauka wymiany jeden do jednego;

Kształtowanie pozytywnego, pełnego ciekawości stosunku do książek i literatury dla dzieci;

Zapoznanie dzieci z barwami podstawowymi i pochodnymi;

Wyrabianie u dzieci poczucia odpowiedzialności za porządek w najbliższym otoczeniu.

III. Stop!Uwaga!Niebezpiecznie! Zasad naucz się koniecznie.

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE

Uświadomienie konieczności przestrzegania zasad gwarantujących bezpieczeństwo w przedszkolu i poza nim;

Zapoznanie z przedstawicielem służb mundurowych – policjantem;

Poszerzenie słownictwa i wiedzy z zakresu zasad ruchu drogowego;

Doskonalenie analizy słuchowej, wyodrębnianie, rozróżnianie i nazywanie dźwięków z otoczenia;

Rozbudzanie intuicji geometrycznej (koło);

Kształtowanie nawyku przestrzegania zasad ruchu drogowego.

IV. Każdy czyścioch ci to powie, mycie to jest samo zdrowie

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZE:

Kształtowanie elementarnych nawyków higienicznych i kulturalnych;

Rozwijanie prawidłowego oddechu, artykulacji i wymowy;

Wspomaganie dzieci w werbalnym przekazywaniu myśli i uczuć;

Tworzenie warunków do polisensorycznego poznawania świata.

 

Przedszkole nr 14 im. Janusza Korczaka w Rybniku
ul. Śląska 1a
44-206 Rybnik
tel: +48 32 739-32-40
fax: +48 32 739-32-40
Copyright © 2018.  Hard-Comp.pl All rights reserved.