Dzieci widzą lepiej

Zapraszamy do obejrzenia programu z udziałem naszych przedszkolaków z grupy Biedronki. 

Emisja programu w telewizji TVT już w niedzięlę ( 19.05. 2019 r.) o godzinie 8.00 i 18.00.

Czym jest dobry uczynek? W dniu DOBRYCH UCZYNKÓW opowiedzą nam przedszkolaki z Przedszkola nr 14 w Rybniku.Zapraszam…

Opublikowany przez Świat, którego nie widzimy Sobota, 18 maja 2019

Konkurs fotograficzny dla rodziców

pt: „Przedszkolak w ruchu”

Konkurs przeznaczony jest dla rodziców dzieci uczęszczających do naszego Przedszkola.

Zadaniem rodziców jest zrobienie zdjęcia swojej pociechy uchwyconej w ruchu (ćwiczenia, zabawy sportowe, itp.).

Format zdjęcia A4 (może być wydruk komputerowy).

Prace należy przekazać nauczycielom do dnia 31 maja 2019r.

Ogłoszenie wyników nastąpi 6 czerwca 2019r.

 

Wyniki Ogólnopolskiego konkursu pt: „Najpiękniejszy stroik wielkanocny”

I miejsce:

– Patrycja S., 4 lata – Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 3 im. J. Pawła II w Rybniku

II miejsce:

– Julia Sz., 6 lat – Przedszkole nr 20 im. Karlika i Karolinki w Tychach

– Bartłomiej R., 6 lat – Niepubliczne Przedszkole NMP PW Św. Józefa Tylicz

III miejsce:

– Nikola S., 5 lat – Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 12 Lublin

– Zuzanna F., 5 lat – Publiczne Przedszkole w Majdanie Królewskim

Specjalne wyróżnienie:

Kamil M.Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 3 im. J. Pawła II w Rybniku

Wyróżnienie:

Nikola G., 6 lat – Niepubliczne Przedszkole NMP PW Św. Józefa Tylicz

– Amelia K., 6 lat – Niepubliczne Przedszkole NMP PW Św. Józefa Tylicz

– Alicja B., 5 lat – Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 3 im. J. Pawła II w Rybniku

– Zuzia B., 3 lata – Przedszkole nr 11 w Rybniku

– Aneta B., 6 lat – Niepubliczne Przedszkole Galileo Kruszyn

– Natalia M., 6 lat – Niepubliczne Przedszkole Galileo Kruszyn

Gratulujemy!

ZAWIESZAMY STRAJK, ALE SPÓR ZBIOROWY NADAL TRWA!

Od 29 kwietnia 2019 r. do odwołania w naszej placówce trwa Protest Włoski.

Nauczyciele pracują zgodnie z przepisami prawa oświatowego realizując podstawę programową, korzystają z materiałów dostępnych w miejscu pracy.

W ramach czasu pracy nauczyciele realizują zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, jak również inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych przedszkola. Czas ten przeznaczają także na przygotowanie się do zajęć, samokształcenie i doskonalenie zawodowe.

W dniu 8 maja 2019 r. (środa) o godzinie 15.30 w budynku głównym Przedszkola, odbędzie się zebranie Rady Rodziców, dotyczące organizacji festynu rodzinnego. 

Prosimy o przybycie!

 

DRODZY RODZICE!

Jeszcze raz, chcielibyśmy podziękować wszystkim tym, którzy wspierali nas w ostatnim czasie.

Dziękujemy za cierpliwość i wytrwałość w oczekiwaniu na kolejne decyzje.

Dziękujemy za wyrozumiałość i za to, że pozwoliliście nam walczyć o przyszłość polskiej edukacji!

Zgodnie z decyzją głównego Zarządu ZNP o zawieszeniu strajku od dnia 27.04.2019 r., uprzejmie informujemy, że od dnia 29.04.2019 r. nasza placówka będzie otwarta dla wszystkich oddziałów przedszkolnych.

W tych dniach, zajęcia dydaktyczno- opiekuńczo- wychowawcze będą odbywać się zgodnie z harmonogramem. 

W związku z nadal trwającym strajkiem informujemy, że w dniach 24.04 – 26.04.2019r. w budynku głównym Przedszkola nr 14, jesteśmy w stanie zapewnić opiekę i bezpieczeństwo dla dzieci rodziców pracujących i najbardziej potrzebujących w następujących godzinach:

6:00 – 16:00 – 25  dzieci

7:00 – 16:00 – 50 dzieci

Prosimy o zgłoszenia telefoniczne (SMS) pod nr tel. 604090036 w godz. od 15:00 do 20:00.

Dziękujemy. 

 

W związku z trwającym od 8.04.2019 r. do odwołania strajkiem nauczycieli,

zajęcia w Przedszkolu zostają zawieszone.

O wszelkich zmianach wynikających z tej sytuacji będziemy informować.

Szanowni Państwo, Rodzice

Informuję Państwa, że jeżeli strajk dojdzie do skutku to przedszkole ze względu na brak możliwości zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa nie będzie świadczyło opieki nad dziećmi, będzie zamknięte.

Sytuacja jest dynamiczna. Proszę o śledzenie informacji.

INFORMACJA
dla rodziców dzieci uczęszczających do szkół i przedszkoli,
w których odbędzie się strajk
Przypominamy, że zgodnie z przepisami zaistnienie okoliczności uzasadniających
konieczność sprawowania przez pracownika osobistej opieki nad zdrowym dzieckiem do
lat 8 z powodu nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola
lub szkoły, do których dziecko uczęszcza, jest usprawiedliwioną nieobecnością
pracownika w pracy. Stanowi tak § 3 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz
udzielania pracownikom zwolnień od pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1632).
Dowodem usprawiedliwiającym nieobecność w pracy z tego powodu jest oświadczenie
pracownika.
Należy pamiętać, że pracownik powinien uprzedzić pracodawcę o przyczynie
i przewidywanym okresie nieobecności w pracy, jeżeli przyczyna tej nieobecności jest z góry
wiadoma lub możliwa do przewidzenia (przyczyną nieobecności może być ogłoszenie strajku
w przedszkolu, do którego uczęszcza dziecko pracownika).
O nieobecności z takiej przyczyny i przewidywanej długości tej nieobecności, pracownik jest
obowiązany zawiadomić pracodawcę niezwłocznie, nie później jednak niż w drugim dniu
nieobecności w pracy.
Jeżeli obowiązujący u danego pracodawcy regulamin pracy lub układ zbiorowy pracy nie
określa sposobu zawiadomienia pracodawcy o przyczynie nieobecności pracownika w pracy,
zawiadomienia tego pracownik dokonuje osobiście lub przez inną osobę, telefonicznie
lub za pośrednictwem innego środka łączności albo drogą pocztową, przy czym
za datę zawiadomienia uważa się wtedy datę stempla pocztowego. Niedotrzymanie terminu
może być usprawiedliwione szczególnymi okolicznościami uniemożliwiającymi terminowe
dopełnienie przez pracownika obowiązku określonego w tym przepisie, zwłaszcza jego
obłożną chorobą połączoną z brakiem lub nieobecnością domowników albo innym
zdarzeniem losowym.
Okres usprawiedliwionej nieobecności rodzica w pracy z powodu zamknięcia
przedszkola lub szkoły, jest okresem, za który pracownik otrzymuje zasiłek opiekuńczy.
Wynika to z treści art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach
pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jednolity:
Dz. U. z 2017 r., poz. 1368 ze zm.).
Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, zasiłek opiekuńczy przysługuje przez okres
zwolnienia od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki,
w tym przypadku nie dłużej jednak niż przez okres 60 dni w roku kalendarzowym.
Miesięczny zasiłek opiekuńczy wynosi 80% podstawy wymiaru zasiłku (art. 35 ust. 1
ustawy).
Powyższe uprawnienie przysługuje rodzicom, współmałżonkowi albo współmałżonce rodzica
oraz osobom, które przysposobiły dziecko lub przyjęły na wychowanie i utrzymanie.
Uprawnienie do zasiłku nie przysługuje jednak, gdy inni członkowie rodziny pozostający
we wspólnym gospodarstwie domowym, mogą zapewnić dziecku opiekę.

Przedszkole nr 14 im. Janusza Korczaka w Rybniku
ul. Śląska 1a
44-206 Rybnik
tel: +48 32 739-32-40
fax: +48 32 739-32-40
Copyright © 2018.  Hard-Comp.pl All rights reserved.